Lehrgänge:

Samsatg, der 26.03.2011 Ochi LG in Kulmbach

11.00 Uhr - 12.30 Uhr 9.-4. Kyu

12.30 Uhr - 14.00 Uhr ab. 3. Kyu